بسم الله الرحمن الرحیم


خدا این آخرین کشیکا رو هم بخیر بگذرونه!

له شدیم تو این ادمیت 😥

فکرشو نمیکردم کشیکای جراحی انقدر سنگین باشه


یه موقع هست ادم خودشو برای یه چیز سخت اماده میکنه و میدونه که جلو پاش یه کار سخته

یه موقع دیگه هم به فکر این که زمین صافه پاشو که میذاره و یهو زیر پاش خالی میشه میفهمه چاله بود! بی هوا !


درود خدا بر او فرمود "سخت قبر است و سخت تر دستِ خالیِ در قبر"

آه من قلت الزاد و طول الطریق ...